STATUTUL 

ASOCIATIEI MUNICIPALE DE VOLEI BUCURESTI

 

CAPITOLUL I   DATELE  DE  IDENTIFICARE ALE  ASOCIAŢILOR
CAPITOLUL II PREZENTAREA ELEMENTELOR ESENŢIALE  ALE ASOCIAŢIEI MUNICIPALĂ DE VOLEI BUCUREŞTI
CAPITOLUL III SCOPUL, ATRIBUŢIILE ŞI MIJLOACELE DE ACŢIUNE ALE ASOCIAŢIEI MUNICIPALĂ DE VOLEI BUCUREŞTI
CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, CALITATEA DE MEMBRU AL A.M.V.B. ŞI DISPOZIŢII PROCEDURALE PRIVIND DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
CAPITOLUL V ORGANELE DE CONDUCERE ALE  ASOCIAŢIEI MUNICIPALĂ DE VOLEI BUCUREŞTI
CAPITOLUL VI CONTROLUL FINANCIAR INTERN
CAPITOLUL VII FUNCŢII DE CONDUCERE
CAPITOLUL VIII COMISIILE ŞI COLEGIILE MUNICIPALE
CAPITOLUL IX RECOMPENSE ŞI MĂSURI DISCIPLINARE
CAPITOLUL X MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE
CAPITOLUL XI DIZOLVAREA
CAPITOLUL XII DISPOZIŢII FINALE

 

Capitolul I

 

 

DATELE  DE  IDENTIFICARE ALE  ASOCIAŢILOR FONDATORI :

 

 • Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, reprezentat prin domnul Chermes Eduard, in calitate de sef jocuri ;
 • Clubul Sportiv Scolar nr. 5 Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Plevnei, nr. 124, sector 6, reprezentat prin domnul Pitrinjel Cristian, in calitate de director;
 • Grupul Scolar Industrial Mircea Eliade, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 315-317, sector 6, reprezentat prin domnul Toma Ion, in calitate de director adjunct.

 

Capitolul II

PREZENTAREA ELEMENTELOR ESENŢIALE ALEASOCIAŢIEI MUNICIPALA DE VOLEI BUCUREŞTI :

 

Art. 1 – Denumirea :
1.1.  Asociaţia Municipală de Volei Bucureşti (A.M.V.B.) este o structură autorizată să organizeze şi să controleze activitatea voleibalistică din Bucureşti, reorganizată în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, dovada disponibilităţii denumirii acesteia fiind înregistrată sub nr.13195/30.05.2002, emisă de Ministerul Justiţiei Direcţia Relaţii cu Publicul şi Cooperare cu O.N.G.
1.2.  Asociaţia Municipală de Volei Bucureşti este singura structură sportivă din Bucureşti recunoscută de F.R.VOLEI.

Art. 2 – Statutul juridic
2.1.  Asociaţia Municipală de Volei Bucureşti este o persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.
2.2.  Personalitatea juridică a A.M.V.B. este dobândită în condiţiile legii.
2.3.  A.M.V.B., în actuala formă juridică, este continuatoarea de drept a Comisiei Municipale de Volei Bucureşti care a funcţionat înainte de organizarea impusă de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

Art. 3 – Însemnele A.M.V.B.
3.1. A.M.V.B. poate avea însemne proprii. Principalul însemn al Asociaţiei este emblema.
3.2. A.M.V.B. are emblemă proprie aprobată de Adunarea Generală, care este reprezentata ca anexa prezentului statut.

Art. 4 – Sediul A.M.V.B.
4.1. Sediul A.M.V.B. este în Bucureşti, str. Dr. Zaharia Petrescu, nr. 11, parter, ap. 1, sector 5, CIF 17632958
4.2. Sediul A.M.V.B. poate fi transferat în altă localitate numai în baza unei hotărâri a Adunării Generale, adoptate cu majoritatea calificată reprezentând votul a 2/3 din numărul membrilor.

Art. 5 – Patrimoniul
5.1. La data adoptării prezentului Statut, patrimoniul A.M.V.B. este constituit din totalitatea mijloacelor fixe, mijloacelor materiale şi băneşti.
5.2. Valoarea patrimoniului iniţial, la data reorganizării A.M.V.B. conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, este de 1.000 lei.
5.3. Pe parcursul funcţionării A.M.V.B., patrimoniul acesteia se poate majora sau diminua în condiţiile legii.

Art. 6 – Durata de funcţionare
6.1. Durata de funcţionare a A.M.V.B. este pe termen nedeterminat.

Art. 7 – Obiectul de activitate al A.M.V.B.
7.1. Obiectul de activitate al A.M.V.B. îl constituie organizarea şi controlul oricărui mod de practicare a voleiului în municipiul Bucureşti, la toate nivelurile.

Art. 8  – Relaţiile A.M.V.B. cu F.R.VOLEI şi celelalte organizaţii 
8.1. A.M.V.B. este afiliată la F.R.VOLEI şi este recunoscută de aceasta, conform statutului său, drept conducătoarea activităţii voleibalistice din municipiul Bucureşti.
8.2. Statutul şi regulamentele F.R.VOLEI sunt obligatorii pentru A.M.V.B.
8.3. Consiliul Director al A.M.V.B. poate decide asupra participării A.M.V.B. la alte asociaţii naţionale şi internaţionale.

 

 Capitolul III

 

SCOPUL, ATRIBUŢIILE ŞI MIJLOACELE DE ACŢIUNE ALE ASOCIAŢIEI MUNICIPALE DE VOLEI BUCUREŞTI

Art. 9 – Scopul
9.1. Principalele scopuri ale activităţii A.M.V.B. sunt:
a) dezvoltarea şi promovarea practicării jocului de volei în municipiul Bucureşti sub toate formele sale şi fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă;
b) atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinii sportive in procesul de selecţie şi pregătire a jucătorilor şi echipelor de volei;
c) susţinerea intereselor voleiului din municipiul Bucureşti în faţa autorităţilor naţionale şi internaţionale, în

raporturile juridice cu alte persoane fizice sau juridice implicate in activitatea voleibalistică.

Art. 10 – Atribuţiile A.M.V.B.
10.1. A.M.V.B. are următoarele atribuţii principale:
a)  elaborează Programul strategic privind activitatea voleibalistică din municipiul Bucureşti, ajută la dezvoltarea şi promovarea jocului de volei la nivel teritorial; organizează, sprijină şi controlează aplicarea Programului;
b)  stabileşte Calendarul sportiv municipal anual, în raport de cel naţional elaborat de F.R.VOLEI;
c)  organizează, conduce şi controlează sistemul competiţional municipal şi omologhează rezultatele acestuia, potrivit reglementărilor F.R.VOLEI, precum şi propriului regulament;
d)  organizează la nivelul municipal, direct sau în colaborare cu organismele sau instituţiile abilitate, activităţi pentru formarea şi/sau perfecţionarea specialiştilor necesari în activitatea voleibalistică (arbitri);
e)  elaborează regulamente şi norme proprii de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare a bazei materiale privind organizarea şi desfăşurarea activităţii voleibalistice din municipiul Bucureşti în conformitate cu prevederile legale şi regulamentele F.R.VOLEI;
f)   stabileşte şi aplică măsuri necesare pentru:

 • promovarea spiritului de fair-play în activitatea voleibalistică;
 • prevenirea şi combaterea violenţei la jocurile de volei şi a folosirii substanţelor interzise şi a practicilor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial potenţialul fizic al sportivilor;
 • combaterea practicilor de denaturare a rezultatelor competiţiilor organizate la nivel municipal ;
 1. g)  colaborează cu direcţiile pentru tineret şi sport municipale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alţi factori interesaţi în scopul dezvoltării bazei materiale destinate practicării voleiului pe teritoriul municipiului Bucureşti;
  h)  asigură şi administrează mijloacele financiare şi materiale din propriul patrimoniu conform prevederilor legale şi ale statutului, regulamentelor şi normelor proprii;
  i) organizează şi asigură ţinerea evidenţei activităţii voleibalistice din municipiu;
  j) exercită autoritatea disciplinară asupra activităţii voleibalistice la nivel municipal în termenii prevăzuţi de lege şi potrivit Statutului şi regulamentelor F.R.VOLEI, puterii delegate de Federaţie, precum şi statutului şi regulamentelor proprii;
  k)  eliberează legitimaţii de joc pentru competitiile organizate de A.M.V.B.

 Art. 11 — Mijloacele de acţiune ale A.M.V.B.
11.l.  A.M.V.B. coordonează activitatea voleibalistică prin intermediul regulamentelor şi normelor proprii şi a celor emise de F.R.VOLEI.
11.2. A.M.V.B. controlează modul de aplicare a prevederilor care disciplinează activitatea voleibalistică din Bucureşti şi în cazul constatării unor abateri, exercită puterea disciplinară.

 

Capitolul IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, CALITATEA DE MEMBRU AL A.M.V.B. ŞI DISPOZIŢIIPROCEDURALE PRIVIND DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 12 – Structura  organizatorică
12.1. Structura organizatorică a A.M.V.B. este :

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director
 • Cenzor
 • Colegii şi comisii de specialitate
 • Membri

 

Art. 13 – Membri 
13.l. Pot fi membri afiliati ai A.M.V.B. cluburile sportive, secţiile de volei ale cluburilor sportive si asociatiile sportive recunoscute de acestea de pe teritoriul municipiului Bucureşti; prin efectul afilierii, devin membri şi sportivii, antrenorii, instructorii, conducătorii, precum şi alţi specialişti cuprinşi în secţii şi cluburi, cu statul de membri simpli;
13.2. Persoanele fizice sau juridice care sprijină tehnic, material sau moral activitatea asociaţiei, ca membri simpli;
13.3. Persoanele fizice desemnate din rândul foştilor sportivi, tehnicieni sau manageri sportivi care au avut sau au o contribuţie importantă la susţinerea asociatiei, ca membri de onoare.
13.4. Arbitrii de volei din România pot fi membri simpli, numai ai A.M.V.B., fără să facă parte din orice altă asociaţie de profil;

Art. 14 – Drepturile membrilor
14.1. Membrii  au următoarele drepturi:
a)  să exercite competenţele care le sunt conferite de Statutul şi regulamentele A.M.V.B.;
b) să exercite autonom atribuţiile stabilite prin statutul şi regulamentele proprii, în limitele lor de competenţă, fără a încălca autoritatea A.M.V.B.;
c) să participe la competiţiile municipale organizate de A.M.V.B., precum şi la competiţiile oficiale naţionale şi internaţionale organizate de F.R.VOLEI;
d)  să aibă reprezentanţi în Adunarea Generală a A.M.V.B. şi să fie aleşi şi/sau numiţi în funcţiile din structurile asociaţiei;
e)  să participe, prin reprezentanţii lor, la Adunarea Generală a A.M.V.B. şi să-şi  exercite dreptul de vot;
f)   să prezinte propuneri Adunării Generale şi/sau Consiliului Director, să iniţieze proiecte de hotărâri sau să participe la elaborarea hotărârilor, după caz.

Art. 15 – Suspendarea drepturilor membrilor 
15.1. Dacă un membru al A.M.V.B. încalcă în mod grav şi repetat Statutul, regulamentele, hotărârile şi deciziile, Consiliul Director poate să-i suspende drepturile, cu efect imediat. Suspendarea nu poate dura decât cel mult până la proxima Adunare Generală care poate hotărî prelungirea/anularea sau excluderea membrului respectiv din asociaţie.
15.2. Un membru suspendat este privat de dreptul de vot în Adunarea Generală până la ridicarea sancţiunii. Deasemenea, membrii suspendaţi nu pot avea contacte privitoare la volei cu alţi membri ai

A.M.V.B. sau cu asociaţia.
 

 Art. 16 – Obligaţiile membrilor
16.l. Membrii  A.M.V.B. sunt obligaţi:
a)  să respecte Statutul, regulamentele, normele, hotărârile asociaţiei, precum şi principiile de loialitate, coeziune, moralitate şi spirit sportiv;
b)  să conserve şi să respecte scopul şi obiectivele propriilor statute şi regulamente ;­
c)  să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul A.M.V.B., precum şi al organelor şi oficialilor acesteia;
d)  să transmită numai prin intermediul A.M.V.B. orice gen de corespondenţă adresată F.R.VOLEI;
e)  să permită controlul dispus de asociaţie;
f)   să-şi achite integral toate obligaţiile faţă de A.M.V.B., la termenele şi în condiţiile stabilite de asociaţie ;
g)  să înscrie în statutele proprii prevederi care să stipuleze obligaţiile acestora cuprinse în prezentul articol;
h)  în situaţia modificării actului constitutiv, să notifice această modificare în termen de 15 zile de la data pronunţării hotărârii definitive a instanţei judecătoreşti pentru ca modificarea respectivă să fie înregistrată în documentele A.M.V.B., F.R.VOLEI şi în Registrul Sportiv.

 

Dispoziţii procedurale privind dobândirea şi pierderea calităţii de membru al A.M.V.B.

 

Art.17 – Dobândirea şi încetarea calităţii de membru al A.M.V.B.
17.1. Calitatea de membru al A.M.V.B. se dobândşte prin afilierea la această asociaţie;
17.2. Calitatea de membru al A.M.V.B. încetează prin:
a)  retragerea din A.M.V.B.;
b)  dizolvarea membrului;
c)  excluderea membrului din asociaţie;
d)  revocarea recunoaşterii calităţii de structură sportivă a membrului;
e)  dizolvarea A.M.V.B.

Art. 18 – Competenţa soluţionării procedurilor
18.1. Dobândirea sau încetarea calităţii de membru al A.M.V.B. se aprobă de Adunarea Generală.
18.2. Consiliul Director este organul abilitat să propună Adunării Generale acordarea, suspendarea sau pierderea calităţii de membru.

Art. 19 – Condiţii pentru afiliere
19.1. Se pot afilia la A.M.V.B. doar structurile sportive organizate sub formă de cluburi sportive si asociatii sportive de pe teritoriul municipiului Bucureşti; acestea vor face dovada achitării taxei de afiliere la A.M.V.B.

Art. 20 – Cererea de afiliere
20.1. O structura sportiva (club sportiv, sectie de volei a unui club sportiv sau asociatie sportiva recunoscuta de aceasta) care doreşte să devină membru al A.M.V.B. trebuie să adreseze o cerere scrisă  prin care solicită afilierea şi se obligă să respecte Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile acesteia.
20.2. În sensul prevederii alin. (l), A.M.V.B. va emite o cerere tip de afiliere care trebuie completată de către solicitanţi cu toate datele menţionate mai jos:
a)  numărul de identificare al respectivei structuri sportive;
b)  numărul şi data emiterii Certificatului de Identitate Sportivă;
c)  denumirea structurii sportive;
d)  sediul – adresa oficială, telefon, fax, e-mail, persoana de contact;
e) culorile;
f)   data completării, semnătura, ştampila.

20.3. La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare:

 1. În cazul structurilor sportive persoane juridice de drept privat:
  a)  copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă;
  b) copie legalizată după Certificatul de Înmatriculare în Registrul Comerţului, în cazul structurilor sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni.
  B. În cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public:
  a)  actul de dispoziţie prin care este aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare, autentificat;
  b)  copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă;
  C. În cazul unităţilor de învăţământ cu program sportiv:
  a) actul de dispoziţie autentificat prin care se stabileşte ca respectiva unitate de învăţământ să desfăşoare pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional de volei;
  b) copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă;

 

 

Capitolul V

 

ORGANELE DE CONDUCERE ALE  ASOCIAŢIEI MUNICIPALĂ DE VOLEI BUCUREŞTI

 

Art. 21 – Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor cu drept de vot.
21.1. Adunarea Generală de alegeri se desfăşoară o dată la 4 ani şi se convoacă de Consiliul Director cu 45 de zile înainte de data desfăşurării.
21.2. Adunarea Generală anuală se convoacă de către Consiliul Director cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de desfăşurare;
21.3. Adunarea Generală extraordinară se convoacă astfel:
a) de către Consiliul Director, dacă acest lucru este cerut în scris de majoritatea simplă a membrilor Consiliului Director;
b) ca urmare a depunerii unei moţiuni de neîncredere în activitatea Consiliului Director semnată de cel puţin 50% din delegaţii cu drept de vot participanţi la ultima Adunare Generală.
21.4. La Adunarea Generală au drept de vot:
a) Toţi membrii fondatori si afiliati, care şi-au achitat cotizaţia şi taxele stabilite, conform hotărârii Consiliului Director;
b) Un reprezentant al comisiilor şi colegiilor asociaţiei;
c) Membrii Consiliului Director.
21.5. Pot fi invitaţi membri de onoare si reprezentanţi ai mass-media sau ai unor organizaţii care au sarcini în domeniul educaţiei fizice şi sportului.
21.6. Normele de reprezentare, ordinea de zi, data şi locul desfăşurării se transmit de asociaţie secţiilor afiliate la termenele stabilite pentru convocarea Adunării Generale;
21.7. Corespunzător normei de reprezentare transmisă de asociaţie, fiecare secţie va nominaliza delegaţii cu drept de vot; aceştia pot fi persoane din conducerea secţiei sau a clubului, antrenori sau sportivi.
21.8. Validarea reprezentanţilor cu drept de vot se va face înaintea începerii Adunării Generale, pe baza delegaţiei scrise, emisă de unitatea sportivă care i-a delegat.
21.9. Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a două treimi din numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi să participe la aceasta.
21.10. În situaţia in care nu se întruneşte cvorumul necesar, se va convoca o nouă adunare în termen de 15 zile.
21.11. Adunarea Generală este condusă de preşedintele Consiliului Director, iar în absenţa lui, de către unul din vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.

Art. 22 – Atribuţiile Adunării Generale 
22.1. Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei pe termen mediu şi lung şi planurile anuale de activitate.
22.2. Adoptă Statutul şi regulamentele de organizare şi funcţionare a asociaţiei, precum şi modificările ulterioare aduse acestora, cu respectarea statutului şi regulamentelor F.R.VOLEI
22.3. Analizează activitatea desfăşurată de asociaţie pe diferite perioade.
22.4. Aprobă execuţia bugetară pe anul încheiat şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul care urmează.
22.5. Alege sau revocă cenzorul.
22.6. Modifică actul constitutiv şi statutul.
22.7. Alege sau revocă Consiliul Director.
22.8.Alegerile pentru Consiliul Director se desfăşoară prin vot , fiind declaraţi aleşi candidaţii care întrunesc majoritatea simplă.
22.9. Desemnează, la propunerea Consiliului Director, membrii de onoare ai asociaţiei; după caz, poate desemna şi un preşedinte de onoare al asociaţiei.
22.10. Aprobă anual cuantumul cotizaţiilor şi taxelor percepute de asociaţie.
22.11. Dizolvă şi lichidează asociaţia.
22.12. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a cenzorului.
22.13. Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin statut.

Art.23 – Consiliul Director
23.1. Membrii Consiliului Director pot fi numai persoane majore, de cetăţenie română, care nu au suferit condamnări penale sau nu sunt în perioada efectuării unor sancţiuni disciplinare mai mari de un an dictate de F.R.VOLEI
23.2. Organul de conducere al A.M.V.B., în perioada dintre două Adunări Generale, este Consiliul Director.
23.3. Consiliul Director se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie.
23.4. Hotărârile Consiliului Director sunt valabile numai dacă sunt aprobate cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi la şedinţă, dar minimum jumătate plus unu din totalul membrilor aleşi.
23.5. Membrii Consiliului Director sunt în număr de maxim nouă: un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar şi cinci membri.
23.6. Pot fi membri ai Consiliului Director candidaţii care isi depun dosare de candidature, validate de Consiliul Director şi aleşi de către Adunarea Generală.
23.7. La fiecare reuniune a Consiliului Director se întocmeşte un proces verbal de şedinţă care se semnează de cei prezenţi. Procesele verbale se consemnează într-un registru cu foi numerotate, acesta constituind un document oficial al asociaţiei.
23.8. La şedinţa Consiliului Director pot participa ca invitaţi: specialişti, conducători de unităţi sportive, ziarişti şi alte persoane. În situaţia în care pe ordinea de zi sunt cuprinse probleme economico-financiare sau materiale, la şedinţă va fi invitat să participe şi cenzorul asociaţiei.
23.9. Membrii Consiliului Director care pe parcursul unui an calendaristic nu participă la cel puţin jumătate din numărul şedinţelor acestuia, îşi pierd calitatea de membru, urmând ca la prima Adunare Generală să fie înlocuiţi.
23.10. Dacă, din diverse motive, în perioada dintre două Adunări Generale de alegeri, Consiliul Director se descompletează, Adunarea Generala va alege alte persoane pentru ocuparea funcţiilor libere.

Art.24 – Atribuţiile Consiliului Director
24.1. Asigură aplicarea programelor şi planurilor de activitate şi a hotărârilor Adunării Generale şi supraveghează respectarea de către toţi membrii a Statutului şi regulamentelor asociaţiei, precum şi a normelor privind activitatea sportivă.
24.2. Aprobă regulamentul de ordine interioară al asociaţiei şi afilierea structurilor sportive la asociaţie.
24.3. Aprobă componenţa colegiilor şi comisiilor asociaţiei.
24.4. Întocmeşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi analizează periodic execuţia acestuia.
24.5. Aprobă Calendarul competiţional local.
24.6. Aprobă regulamentele de organizare şi desfăşurare a competiţiilor locale.
24.7. Aprobă mandatul reprezentanţilor asociaţiei în vederea participării la reuniunile forurilor sportive centrale şi naţionale.
24.8. Asigură, prin colegiile şi comisiile municipale şi prin cluburile afiliate, organizarea competiţiilor pe plan municipal.
24.9. Organizează şi asigură îndrumarea şi controlul activităţilor comisiilor şi colegiilor, precum şi a cluburilor afiliate.
24.10. Aprobă afilierea A.M.V.B. la F.R.VOLEI
24.11. Aprobă lista arbitrilor divizionari şi candidaţilor pentru categoriile de clasificare: I, REPUBLICAN, INTERNAŢIONAL, la propunerea Comisiei de Arbitri.
24.12. Acordă clasificarea de arbitru de volei categoriile : a IV-a, a III-a,  a II-a, la propunerea Comisiei de Arbitri.
24.13. Propune candidaţi pentru a fi aleşi, cooptaţi sau numiţi în organismele F.R.VOLEI.
24.14. Soluţionează litigiile care apar între membrii asociaţiei sau între aceştia şi organismele asociaţiei.
24.15. Stabileşte metodologia de desfăşurare a Adunării Generale în concordanţă cu prevederile statutului asociaţiei.
24.16. Convoacă Adunarea Generală, aprobă ordinea de zi şi materialele care urmează să fie prezentate.
24.17. Propune Adunării Generale acordarea titlurilor de membri de onoare.
24.18. Decide în orice problemă privind activitatea voleibalistică în condiţiile respectării Statutului asociaţiei, a normelor şi regulamentelor F.R.VOLEI.
24.19. Încheie acte juridice, în numele şi pe seama asociaţiei.
24.20. Elaborează regulamentul intern de funcţionare a Consiliului Director.
24.21. Se preocupă de atragerea de fonduri extrabugetare.
24.22. Poate hotărî schimbarea sediului asociaţiei.

 

Capitolul VI

CONTROLUL FINANCIAR INTERN

 

Art. 25 – Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor.
25.1. Atribuţiile cenzorului:
25.1.1. Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei.
25.1.2. Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale.
25.1.3. Poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.
25.1.4. Verifică şi vizează toate operaţiunile financiare ale asociaţiei.

 

Capitolul VII

FUNCŢII DE CONDUCERE

 

Art. 26 – Atribuţiile Preşedintelui A.M.V.B.
26.1. Conduce activitatea Consiliului Director şi prezidează Adunarea Generală.

26.2. Stabileşte, împreună cu vicepreşedinţii, ordinea de zi şi materialele care se prezintă în şedinţele Consiliului Director. 
26.3. Reprezintă asociaţia în relaţiile cu autorităţile publice, cu forurile similare similare nationale si internationale, cu F.R.Volei, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine şi administrează patrimoniul asociaţiei.
26.4 Primeste, rezolva si semneaza corespondenta adresata asociatiei si informeaza Consiliul Director asupra principalelor probleme aparutein derularea activitatii.
26.5 Realizeaza legatura functionala cu compartimentele de specialitate din cadrul D.T.S.M.B. in scopul rezolvarii operative a problemelor tehnico-organizatorice, administrative, financiare, precum si a altor aspecte din activitatea asociatiei.
26.6 Raspunde operativ la cerintele de informative formulate de F.R.Volei .

Art.27 – Vicepreşedintele
27.1. A.M.V.B. are doi vicepreşedinţi, numiţi de Preşedinte.
27.2. Vicepreşedinţii coordonează activitatea unor secţiuni ale asociaţiei şi preiau, prin împuternicire, atribuţiile preşedintelui pe perioada în care acesta este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul.
27.3. Asigură aplicarea şi respectarea în activitatea asociaţiei a legislaţiei în vigoare, a normelor generale stabilite de Statutul şi regulamentele aprobate de asociaţie.
27.4. Organizează, coordonează şi sprijină activitatea colegiilor şi comisiilor locale; pregăteşte împreună cu acestea şi supune aprobării Consiliului Director propuneri referitoare la:
a) programe şi planuri de activitate ale asociaţiei;
b) calendarul sportiv;
c) proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei bugetului şi a asigurării materiale a activităţii;
d) premieri, prime, indemnizaţii şi alte recompense pentru sportivi, colaboratori, specialişti;
e) sarcinile concrete ale membrilor Colegiului Director.
27.5 Asigură, prin colegiile şi comisiile locale, organizarea acţiunilor prevăzute în Calendarul competiţional municipal. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare activitate programată şi angajează sumele necesare, cu respectarea normelor financiare în vigoare.

Art. 28 – Atribuţiile secretarului general A.M.V.B.
28.1 Întocmeşte procesul verbal al şedinţelor Consiliului Director.
28.2. Se ocupă de transmiterea tuturor hotărârilor Consiliului Director către colegiile, comisiile, membrii şi părţile interesate (D.S.T.M.B. si F.R.V.);
28.3. Ţine evidenţa activităţilor desfăşurate şi a documentelor întocmite de A.M.V.B cu D.S.T.M.B. si F.R.V.

28.4 Intocmeste impreuna cu Comisia de Competitii calendarul sportiv.

28.5  Transmite sarcinile concrete ale membrilor Colegiului Director.

Capitolul VIII

COMISIILE ŞI COLEGIILE MUNICIPALE

Art. 29 – Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Director numeşte colegiile şi comisiile municipale, subordonate ca organe de lucru consultative specializate pe domenii de activitate:

 • Comisia de competiţii, legitimări, transferuri şi clasificări;
 • Colegiul municipal al antrenorilor;
 • Colegiul municipal al arbitrilor;
 • Comisia studenţească;
 • Comisia de volei pe plajă;
 • Comisia de disciplină si litigii;
 • Comisia de proiecte, investitii si marketing.  

Art. 30 – Comisiile şi colegiile municipale sunt formate din:
30.1. Sef comisie, secretar şi 2-4 membri.
Art. 31 – La propunerea preşedintelui A.M.V.B., Consiliul Director stabileşte componenţa colegiilor şi comisiilor municipale ale asociaţiei si presedintii acestora.
Art. 32 – Comisia de disciplină este formată din 3-5 membri.
Art. 33 – Activitatea comisiilor şi colegiilor municipale se va desfăşura în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.R.VOLEI şi Statutului A.M.V.B, R.O.F.A. si regulamentelor proprii.

 

Capitolul IX

RECOMPENSE ŞI MĂSURI DISCIPLINARE

 

Art. 34 – Pentru rezultate deosebite obţinute în competiţiile interne şi internaţionale, ca şi pentru recunoaşterea contribuţiei unor specialişti sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activităţii voleibalistice, A.M.V.B. poate acorda următoarele recompense:
34.1. Titlul de membru de onoare.
34.2. Distincţii, trofee, prime, premii şi subvenţii.

Art. 35 – Abaterile de la Statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare a A.M.V.B. se analizează de către organismele asociaţiei care, în funcţie de gravitatea acestora, pot aplica următoarele sancţiuni:
35.1. Pentru structurile sportive: 
a) Avertisment;
b) Amendă;
c) Suspendare temporară din activitatea competiţională;
d) Ridicarea temporară a dreptului de organizare sau susţinere a competiţiilor pe teren propriu;
e) Propune Adunarii Generale anularea afilierii şi radierea membrului din evidenţa asociaţiei.
35.2. Pentru sportivi şi oficialii echipelor:
a) Avertisment;
b) Amenda;
c) Suspendare temporară sau definitivă din activitatea municipala.

Art. 36 – Cuantumul amenzilor se stabileşte de către Consiliul Director pentru fiecare sancţiune în parte şi se stipulează în regulamentul de ordine interioară al A.M.V.B.

 

Capitolul X

MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE

 

Art. 37 – Pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice, A.M.V.B. poate deţine în proprietate sau cu un alt titlu, terenuri, instalaţii, spaţii de cazare, unităţi pentru prestări servicii, precum şi alte dotări necesare profilului propriu de activitate.

Art. 38 – Fondurile financiare ale A.M.V.B. provin din:
38.1. Subvenţii de la bugetul public acordate de D.T.S.M.B, F.R.VOLEI, alte ministere;
38.2. Venituri extrabugetare care provin din:
38.2.1. Încasări din manifestări sportive, prestări servicii, drepturi de televiziune;
38.2.2. Încasări din contracte de sponsorizare, reclame şi publicitate sportivă, precum şi din alte contracte pentru realizarea de venituri încheiate cu parteneri străini, în condiţiile legii;
38.2.3. Chirii baze sportive;
38.2.4. Cotizaţii, taxe si amenzi;
38.2.5. Vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale de publicitate sportivă;
38.2.6. Donaţii şi contribuţii în bani sau natură de la persoane fizice sau juridice române sau străine;
38.2.7. Alte venituri în condiţiile legii.

Art. 39 – Fondurile în lei şi valută ale A.M.V.B. se păstrează în conturi bancare proprii, în condiţiile legii.

Art. 40 – Folosirea mijloacelor materiale şi a fondurilor se face corespunzător hotărârilor Adunării Generale şi, respectiv, Consiliului Director, cu respectarea normelor financiare în vigoare.

Art. 41 – Controlul folosirii legale a fondurilor financiare va fi efectuat de cenzorul A.M.V.B. şi alte organisme abilitate de lege.

 

Capitolul XI

DIZOLVAREA

Art. 42 – Asociaţia se dizolvă:
42.1 – de drept;
42.2 – prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului;
42.3 – prin hotărârea Adunării Generale;

Art. 43 – În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Art. 44 – În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

 

Capitolul XII

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 45 – A.M.V.B. are emblemă, steag, insigne şi ştampilă proprie; sigla fiind cuprinsa in anexa I.

Art. 46 – A.M.V.B. este reprezentată în faţa organelor de stat şi a altor organizaţii de preşedintele asociaţiei, iar în caz de absenţă a acestuia, de un vicepreşedinte sau un membru al Consiliului Director, special împuternicit.

Art. 47 – Prezentul Statut, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei şi instrucţiunile emise pe baza acestora sunt obligatorii pentru toate organele şi organizaţiile sportive care îşi desfăşoară activitatea în domeniul voleiului pe raza municipiului Bucureşti, acestea neputând fi modificate sau completate decât în baza hotărârii Adunării Generale.

Art. 48 – Nerespectarea Statutului, regulamentelor şi hotărârilor asociaţiei atrage după sine aplicarea sancţiunilor stabilite.